Our previous result -
 
TOPPER OF STD. 12TH SCIENCE
 
NAME MATHS PHYSICS CHEMISTRY BIOLOGY
Vinit Pandey 92 86 84 134
Kiran Rajput 88 80 78 144
Akshay Malekar 88 88 73 79
Pooja Jadhav 75 88 73 79
Pranali Sonsare - - - 91
Lekha Rajput - - - 88
Dinesh Lohar 98 - - 146
Kiran Bisht - - - 128
Kaustubh Rajput 83 - - -
Ajita Bhonkar - - - 117
 
TOP